Algemene voorwaarden

1. Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, gelden alleen de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op al de overeenkomsten
tussen partijen. Deze bepalingen blijven gelden, ook wanneer in de eventuele voorwaarden van de klant wordt gesteld dat deze voorrang hebben.
De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijd door Andreas Vanhauwaert, avh-fotografie.be of een andere, bevoegde werknemer van AVH-Fotografie worden aangepast. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

2. Onze leveringstermijnen gaan in op de datum vermeld op de door ons verstuurde schriftelijke bevestiging van de bestelling (per post, fax of email)
of ten vroegste te tellen vanaf de ontvangst van het voorschot en de ontvangst van de door de klant aan te leveren materialen
(teksten, beeldmateriaal, etc..). In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen
volledig of gedeeltelijk stop te zetten of uit te stellen. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren
indien de staat van overmacht langer dan 4 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag.
Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 15 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend door
een particulier op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van
3.5% per maand op het niet betaalde bedrag. De facturen niet vereffend door een handelaar op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 8.5% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts
gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%. Bij niet-betaling
van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden
alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende
leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.

4. Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.

5. Verbreking van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
- Bij het verbreken van een overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 10% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
- Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een
schadevergoeding van 25% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
- Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 48u voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een
schadevergoeding van 50% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.

6. Wijziging van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
- Indien het wijzigen van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de vergoeding voor de
nieuwe overeenkomst niet lager zijn dan minstens 60% van de vergoeding van het eerste akkoord.

7. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoopovereenkomst noch de betaling
van vergoeding of intresten door de klant of opdrachtgever met zich meebrengen.

8. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft AVH-Fotografie de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen,
cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan
derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden, deze op andere
dragers, folders,…. aan te brengen. De klant zal al de wettelijke bepalingen van de privacy respecteren.

9. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft AVH-Fotografie de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen,
cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant alsook elke andere toeschouwer van alle
video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden niet toegelaten deze te gebruiken voor commerciële doeleinden;
noch voor de promotie van events. Deze mogen wel gebruikt worden op sociale media door particulieren mits vermelding van "© AVH-Fotografie", "© AVH", "© Andreas Vanhauwaert", "foto door AVH-Fotografie", "Foto door AVH" of "Foto door Andreas Vanhauwaert"

10. AVH-Fotografie heeft het recht de gemaakte video producties of multimedia toepassingen te publiceren in het portfolio van de eigen website, Facebookpagina, Instagramprofiel of fysiek portfolioboek zonder toestemming van de opdrachtgever.

11. AVH-Fotografie is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer (1) facturen niet betaald worden binnen
de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend
kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en
zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant of opdrachtgever, ook na de beëindiging, AVH-Fotografie vrijwaren tegen elke
aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de
rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.

12. AVH-Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van internetsystemen,
dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is hij dan ook niet vergoedingsplichtig. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan AVH-Fotografie
te melden doch is ervan op de hoogte dat AVH-Fotografie geen enkele controle uitoefent op informaticaverkeer, bijgevolg de klant onder meer zelf
controle dient uit te oefenen en hiervan het risico draagt.

13. Voor zijn prestaties kan AVH-Fotografie beroep doen op derden, onderaannemers, …, mag hij de bestaande systemen zonder toestemming
van de klant aanpassen aan nieuwe technologie, beroep doen op andere providers,… kortom alles wat hij nodig acht om zijn prestaties optimaal
en op de economisch meest verantwoorde wijze te verstrekken. Ook mag hij de overeenkomst overdragen aan derden.

14. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van AVH-Fotografie (te wijten aan technische, meteorologische … problemen) of andere
uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever opbrengen.

15. Het gemonteerd beeldmateriaal blijft een subjectief product dat de opdrachtgever niet kan gebruiken als reden voor niet-betaling.

16. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam en auteursrecht vallen volledig ten laste van de klant.
De klant dient, bij het fotograferen van een al dan niet openbaar evenement, iedere aanwezige op de hoogte te stellen van de lopende fotografische activiteiten.
Indien een aanwezige niet gefotografeerd wil worden, dient hij/zij dit persoonlijk te melden aan de fotograaf.

17. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending per post of per mail van de factuur.

18. In geval van geschil, van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd en geldt enkel de Belgische wetgeving.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid
geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.

19. Wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten door AVH-Fotografie wordt de klant of opdrachtgever automatisch verondersteld kennis te hebben
genomen van deze algemene voorwaarden en betaalsvoorwaarden.


Algemeen stappenplan »