Algemene voorwaarden

 1. Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, gelden alleen de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op al de overeenkomsten
  tussen partijen. Deze bepalingen blijven gelden, ook wanneer in de eventuele voorwaarden van de klant wordt gesteld dat deze voorrang hebben.
 2. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijd door Andreas Vanhauwaert of een andere, bevoegde werknemer van Andreas Vanhauwaert Fotografie worden aangepast en zij zullen effect hebben na zeven dagen te rekenen vanaf de datum van aanpassing. Niet toepasselijk voor lopende contracten.
 3. Onze leveringstermijnen worden door beide partijen samen afgesproken en goedgekeurd. De leveringstermijnen gaan ten vroegste in te tellen vanaf de ontvangst van het voorschot en de ontvangst van de door de klant aan te leveren materialen
  (teksten, beeldmateriaal, etc..). In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen
  volledig of gedeeltelijk stop te zetten of uit te stellen. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren.
  Indien de staat van overmacht langer dan 4 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag.
  Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend door
  een particulier op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van
  3.5% per maand op het niet betaalde bedrag. De facturen niet vereffend door een handelaar op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder
  ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 8.5% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts
  gedeeltelijke betaling van de factuur 60 dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%. Bij niet-betaling
  van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende
  leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.
 5. Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.

 6. Verbreking van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
  1. Bij het verbreken van een overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 10% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
  2. Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 25% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
  3. Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 48u voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 50% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
 7. Wijziging van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
  1. Indien het wijzigen van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de vergoeding voor de nieuwe overeenkomst niet lager zijn dan minstens 60% van de vergoeding van het eerste akkoord.
 8. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoopovereenkomst noch de betaling van vergoeding of intresten door de klant of opdrachtgever met zich meebrengen.
 9. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Andreas Vanhauwaert Fotografie de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen,cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden, deze op andere dragers, folders,…. aan te brengen. De klant zal al de wettelijke bepalingen van de privacy respecteren.
 10. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Andreas Vanhauwaert Fotografie de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen,cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant alsook elke andere toeschouwer van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden niet toegelaten deze te gebruiken voor commerciële doeleinden;noch voor de promotie van events. Deze mogen wel gebruikt worden op sociale media door particulieren mits vermelding van "AVHPhotography", "© Andreas Vanhauwaert Fotografie", "© AVH", "© Andreas Vanhauwaert", "foto door Andreas Vanhauwaert Fotografie", "Foto door AVH" of "Foto door Andreas Vanhauwaert"
 11. Andreas Vanhauwaert Fotografie heeft het recht de gemaakte video producties of multimedia toepassingen te publiceren in het portfolio van de eigen website, Facebookpagina, Instagramprofiel of fysiek portfolioboek zonder toestemming van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit niet wenst dient hij binnen de 8 dagen na afloop van het contract dit schriftelijk of via e-mail te laten weten aan Andreas Vanhauwaert Fotografie.
 12. Andreas Vanhauwaert Fotografie is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer (1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant of opdrachtgever, ook na de beëindiging, Andreas Vanhauwaert Fotografie vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.
 13. Andreas Vanhauwaert Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van internetsystemen,dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is hij dan ook niet vergoedingsplichtig. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan Andreas Vanhauwaert Fotografie te melden doch is ervan op de hoogte dat Andreas Vanhauwaert Fotografie geen enkele controle uitoefent op informaticaverkeer, bijgevolg de klant onder meer zelfcontrole dient uit te oefenen en hiervan het risico draagt.
 14. Voor zijn prestaties kan Andreas Vanhauwaert Fotografie beroep doen op derden, onderaannemers, …, mag hij de bestaande systemen zonder toestemming van de klant aanpassen aan nieuwe technologie, beroep doen op andere providers,… kortom alles wat hij nodig acht om zijn prestaties optimaal en op de economisch meest verantwoorde wijze te verstrekken. Ook mag hij de overeenkomst overdragen aan derden.
 15. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Andreas Vanhauwaert Fotografie (te wijten aan technische, meteorologische … problemen) of andere uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever opbrengen.
 16. Het gemonteerd beeldmateriaal blijft een subjectief product dat de opdrachtgever niet kan gebruiken als reden voor niet-betaling.
 17. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam en auteursrecht vallen volledig ten laste van de klant.
 18. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending per post of per mail van de factuur.
 19. In geval van geschil, van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Koophandel afdeling Kortrijk bevoegd en geldt enkel de Belgische wetgeving.
  Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid
  geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.
 20. Wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten door Andreas Vanhauwaert Fotografie wordt de klant of opdrachtgever automatisch verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 21. De opdrachtgever dient elke klacht of protest binnen de 8 dagen na ontvangst van de te leveren diensten of goederen te melden schriftelijk of via e-mail aan Andreas Vanhauwaert Fotografie. Indien Andreas Vanhauwaert Fotografie binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevold dat de opdrachtgever alle goederen en diensten volledig aanvaard heeft.

Algemeen stappenplan »